Even geduld

Mam Mam Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout KLEDING ACCESSOIRES CADEAUBON

Privacy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

TEMA BV met maatschappelijke zetel TEMA BV in de K.B.O. onder nummer BE 0433.236.939 (hierna: Mam'sel)

Lees deze Privacy policy aandachtig door want hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1: Algemeen

1. Mam'sel leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de perssoonlijke levenssfeer tov de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de “Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie”.

2. Mam'sel stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Mam'sel. Een verklaring werd afgelegd bij de Commisie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoongegevens.

  

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

•Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres

•Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres

•Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord

•Categorie 4: via cookies


2.2. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3: Algemene doeleinden:

3.1. Algemene doeleinden:

Mam'sel zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

•Categorie1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen.

•Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgronde de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

•Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete toestemming.

•Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Mam'sel uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Mam'sel, haar producten en/of diensten. Mam'sel kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Mam'sel bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bv op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van Mam'sel, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Mam'sel failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke bedrijfsactiviteiten van Mam'sel geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Mam'sel zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Mam'sel uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Mam'sel zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Mam'sel uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.

Mam'sel zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4: Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Mam'sel en u.

 

Artikel 5: Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Mam'sel. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

  

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of een andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming.:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar inge@mamsel.be, hetzij per post naar TEMA, Onze-Lieve-Vrouwstraat 11, 3740 Bilzen, België.


5.7. Automatische beslissingen en profiling/

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8. Recht om klant in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Tel: +322274800; Fax +3222744835; e-mail: contact@apd-gda.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6: Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Mam'sel aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7: Toegang door derden

7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8: Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand uitgezonden door de server van Mam'sel en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:Functionele cookies

Voor cookies geplaatst door derde partijen (oa. Google Analytics) verwijzen we je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

8.4. Uw toestemming

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben mbt de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http//www.youronlinechoices.eu/

 

 

 

Onze Lieve Vrouwstraat 11B-3740 - Bilzeninfo@mamsel.beMam'sel+32 89 41 31 00www.mamsel.be Retourdocument